UNWTO

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) to specjalistyczna agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), której głównym celem jest promowanie odpowiedzialnej, zrównoważonej i powszechnie dostępnej turystyki na całym świecie. Jako wiodąca organizacja międzynarodowa w dziedzinie turystyki, UNWTO odgrywa kluczową rolę w rozwoju polityk turystycznych oraz wzmocnieniu wiedzy na temat turystyki jako narzędzia rozwoju i współpracy międzynarodowej.

Misja i cele

Misją UNWTO jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju turystyki, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej, poprzez promowanie turystyki jako ważnego czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego, przeciwdziałanie ubóstwu i ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Główne cele organizacji obejmują rozwój polityk turystycznych, promowanie innowacji i inwestycji w sektorze turystycznym, a także wspieranie wiedzy i badań naukowych w zakresie turystyki.

Działania i programy

UNWTO realizuje swoją misję poprzez różnorodne działania i programy, które obejmują, między innymi, organizację konferencji i szkoleń, prowadzenie badań i opracowywanie publikacji dotyczących turystyki, a także współpracę z innymi organizacjami międzynarodowymi i rządami państw członkowskich. Organizacja prowadzi również programy i inicjatywy mające na celu promowanie turystyki jako narzędzia redukcji ubóstwa, tworzenia miejsc pracy i ochrony środowiska.

Wpływ na przemysł turystyczny

Działalność UNWTO ma istotny wpływ na przemysł turystyczny na całym świecie. Poprzez swoje programy i działania, organizacja pomaga państwom członkowskim w opracowywaniu i wdrażaniu polityk turystycznych, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju sektora oraz tworzenia nowych miejsc pracy i inwestycji. Współpraca UNWTO z innymi organizacjami międzynarodowymi oraz rządami państw członkowskich przyczynia się do promowania turystyki jako ważnego czynnika rozwoju globalnego.

Podsumowanie

UNWTO odgrywa kluczową rolę w promowaniu odpowiedzialnej, zrównoważonej i powszechnie dostępnej turystyki na świecie, wspierając rozwój przemysłu turystycznego jako siły napędowej gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Działalność organizacji przyczynia się do wzrostu wiedzy na temat turystyki jako narzędzia rozwoju, a także do poprawy standardów i praktyk w sektorze turystycznym na całym świecie. UNWTO, jako agencja ONZ, odgrywa niezastąpioną rolę w kształtowaniu przyszłości turystyki, z korzyścią dla ludzi, społeczności i środowiska.

Czytniki E-book - zobacz ceny